Hledat Strom kategorií e-shopu
CZK | EUR
česky CS | english EN
řemeny, převody
a dopravní pásy
Nákupní košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky TYMA CZ, s.r.o.

1. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré obchodní případy mezi společností TYMA CZ, s.r.o. se sídlem v Trmicích, ul. Na Pískách 731/12, PSČ 400 04, IČ 254 87 515, a jejími obchodními partnery, zákazníky, (kupujícími, objednateli), dále označovaní jen „odběratelé“.
 2. Jsou nedílnou součástí a řídí se jimi každá smlouva, v níž společnost TYMA CZ, s.r.o. vystupuje jako prodávající nebo zhotovitel.
 3. Vztahují se na všechny odběry zboží dodávaného na trh společností TYMA CZ, s.r.o., upravují podmínky dodávek zboží a produktů (dále pro stručnost jen „produkty“), které odběratel, ať již jako kupující či objednatel odebírá od společnosti TYMA CZ, s.r.o. pro účely dalšího prodeje, převod užívacích práv třetím stranám nebo pro jakýkoliv jiný účel.
 4. Jsou omezeny jen tehdy, pokud zvláštní písemná smlouva společnosti TYMA CZ, s.r.o. s odběratelem upravuje některou otázku jinak.
 5. Pokud odběratel produkty dále prodává, vystupuje při prodeji třetím subjektům jako samostatný podnikatel, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. To však nijak neznamená, že by byl oprávněn, použít své obchodní jméno na místo obchodního jména společnosti TYMA CZ, s.r.o. zejména pokud je obchodní jméno užito na označení dodávaných produktů; tento zákaz zahrnuje i případy, kdy by došlo i jen k potlačení obchodní jména či obchodního označení společnosti TYMA CZ, s.r.o. nebo obchodní jméno či obchodní označení společnosti TYMA CZ, s.r.o. by nebo mohlo být vadně, v rozporu s určením společnosti TYMA CZ, s.r.o. chápáno běžným spotřebitelem.
 6. Odběratel je zavázán vždy plně respektovat použité ochranné známky a jiná označení společnosti TYMA CZ, s.r.o. a není oprávněn taková označení zaměnit, pozměnit či nahradit jakýmkoliv jiným ani jakkoliv měnit jejich význam.
 7. Společnost TYMA CZ, s.r.o. považuje za samozřejmé, že nebude zveřejňovat a poskytovat třetím osobám informace, které byly získány v souvislosti s obchodem s odběratelem. Odběratel je naproti tomu zavázán neposkytovat a nezveřejňovat žádné informace, které od společnosti TYMA CZ, s.r.o. získal a které by mohly společnost TYMA CZ, s.r.o. poškodit, zejména poškodit její postavení na trhu.

2. Jakost zboží, vlastnosti produktů

 1. Společnost TYMA CZ, s.r.o. dodává pouze produkty, které jakostí (kvalitou, spolehlivostí, funkčností) snesou nejpřísnější měřítka.
 2. Společnost TYMA CZ, s.r.o. zaručuje, že jí dodávané produkty vyhovují požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy; společnost TYMA CZ, s.r.o. respektuje i směrnice a direktivy Evropské unie.
 3. Tedy je samozřejmé, že takovéto vlastnosti (jakost) budou mít i produkty dodané odběrateli.

3. Uzavírání jednotlivých smluv

 1. Podnětem k uzavření smlouvy je objednávka odběratele. Objednávka může být učiněna jakoukoliv formou, nevzbuzující pochybnost o svém obsahu (zejména o technické a množstevní specifikaci), tedy písemně, ústně nebo spojovou technikou.
 2. Smlouva odběratele se společností TYMA CZ, s.r.o. vzniká okamžikem, kdy společnost TYMA CZ, s.r.o. potvrdí objednávku odběratele.
 3. Potvrzení objednávky společností TYMA CZ, s.r.o. bude učiněno zásadně písemně. Pak a pouze tehdy platí, že v rozsahu, v jakém společnost TYMA CZ, s.r.o. objednávku potvrzuje, je uzavřena konkrétní smlouva (kupní smlouva, smlouva o dílo).
 4. Pokud odběrateli nebude písemně potvrzena objednávka společností TYMA CZ, s.r.o. smlouva nevznikne.
 5. Dojde-li i při zachování výše uvedeného postupu k rozporu mezi obsahem objednávky a jejím potvrzením, platí, že kupní smlouva je uzavřena v rozsahu textu potvrzení objednávky, pokud odběratel do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení nevznese výhradu.
 6. V potvrzení objednávky společnost TYMA CZ, s.r.o. uvede:
  • místo určení,
  • předmět plnění,
  • cenu,
  • je-li známa i lhůta dodání předmětu plnění (produktů).

4. Nestandardní produkty

 1. Odběratel se může se společností TYMA CZ, s.r.o. dohodnout, že předmětem smlouvy budou nestandardní produkty, (např. produkty zhotovené či obstarané na zakázku, speciálních funkčních vlastností apod.). Ve smlouvě pak bude ujednáno, jaké vlastnosti a další případné náležitosti bude produkt splňovat; tyto vlastnosti, pokud je odběratel požaduje, uvede odběratel přímo a závazně v objednávce.
 2. Dojde-li k uzavření smlouvy na nestandardní produkty, není odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit vyjma z důvodů, kdy u společnosti TYMA CZ, s.r.o. nastane prodlení s dodáním produktů trvající déle jak 30 dnů a z uzavřené smlouvy vyplývá, že odběratel nebude v takovémto případě nesplnění termínu mít o produkty zájem. O tom však musí odběratel společnost TYMA CZ, s.r.o. již v objednávce informovat.

5. Dodací podmínky

 1. Společnost TYMA CZ, s.r.o. uskuteční dodávku produktů (splní smlouvu) jedním z těchto způsobů: předáním produktů odběrateli v sídle společnosti, prvnímu veřejnému přepravci s pokynem k přepravě odběrateli nebo do odběratelem určeného místa. Okamžikem předání přechází na odběratele nebezpečí škody na produktech a jejich byť i nahodilé zkázy.
 2. Společnost TYMA CZ, s.r.o. je oprávněna účtovat balné a přepravné ve skutečné výši (odchylná ujednání platí pro e-shop). V těch případech, kdy společnost TYMA CZ, s.r.o. z výrobně technických důvodů nebude schopna expedovat celou dodávku najednou, bude účtováno dopravné pouze jedenkrát.

6. Cenová ujednání

 1. Veškeré ceny standardních produktů jsou stanoveny dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Vycházejí z katalogových cen společnosti TYMA CZ, s.r.o. uvedených v platném ceníku k okamžiku potvrzení objednávky. Platnost ceníku končí vydáním nového.
 2. K takto dohodnuté ceně se připočte daň z přidané hodnoty (DPH) podle platných předpisů; cena bude též uvedena ve faktuře.
 3. Pro dodávky zboží mimo EU platí, že k ceně budou připočteny celní a podobné poplatky.

7. Vlastnické právo k produktům

 1. Produkty dodané společností TYMA CZ, s.r.o. zůstávají v jejím vlastnictví až do doby, kdy odběratel splní všechny své závazky vůči společnosti TYMA CZ, s.r.o., zejména do doby úplného zaplacení ceny (výhrada vlastnictví).
 2. Odběratel je oprávněn prodat dodané produkty třetí osobě, odpovídá však společnosti TYMA CZ, s.r.o. za škodu, vzniklou z tohoto důvodu. K jinému disponování s produkty, které dosud nepřešly do vlastnictví odběratele není oprávněn, zvláště je nemůže zastavit, nebo jimi poskytnout jakékoliv ručení třetím osobám.

8. Platební podmínky

 1. Odběratel je na výzvu TYMA CZ, s.r.o. povinen uhradit cenu produktů předem. Platba předem se realizuje na základě zálohové (proforma) faktury vystavené společností TYMA CZ, s.r.o. pro odběratele.
 2. Dále je možno platit cenu v hotovosti, složením příslušné částky v pokladně společnosti TYMA CZ, s.r.o. nebo úhrada může být uskutečněna dobírkou prostřednictvím dopravce.
 3. Pro včasné a řádné zaplacení se však za rozhodný považuje jen den připsání celé částky na účet TYMA CZ, s.r.o. nebo přímé hotovostní zaplacení v pokladně společnosti.
 4. Jinak stanoví platební podmínky faktura vystavené společností TYMA CZ, s.r.o. pro odběratele.

9. Následky porušení povinností

 1. Pokud se odběratel vůči společnosti TYMA CZ, s.r.o. dostane do prodlení s úhradou ceny dle jakékoliv smlouvy, kterou se společností TYMA CZ, s.r.o. uzavřel, má společnost TYMA CZ, s.r.o. právo požadovat zaplacení všech dosud neuhrazených cen (faktur) i před dobou jejich splatnosti. Současně vzniká společnosti TYMA CZ, s.r.o. právo od prvního dne prodlení na smluvní pokuty postihující prodlení; tato smluvní pokuta dohodnuta ve výši 0,05 % z dlužné částky denně od počátku prodlení až do zaplacení.
 2. Pokud je odběratel v prodlení s placením má společnost TYMA CZ, s.r.o. právo vázat dodávku dalších produktů (a to i těch, na jejichž dodání je již uzavřená smlouva), na plnou úhradu všech dříve realizovaných dodávek produktů. O dobu prodlení s placením se prodlužuje dodací lhůta a veškeré důsledky takového zdržení odběratel nese sám, aniž by mu vznikl jakýkoliv nárok na náhradu vůči společnosti TYMA CZ, s.r.o. Plnění již uzavřených smluv, pozastavených pro prodlení, společnost TYMA CZ, s.r.o. obnoví až po uhrazení všech splatných pohledávek, včetně jejich příslušenství (úroku z prodlení a smluvní pokuty).
 3. Další (nové) objednávky prodlévajícího odběratele společnost TYMA CZ, s.r.o. zásadně nepotvrdí.
 4. V případě prodlení odběratele s placením je TYMA CZ, s.r.o. oprávněna jednostranně zrušit jakékoliv slevy, odběrní limity a jiné poskytnuté výhody odběrateli, bez možnosti odběratele požadovat jakékoliv náhrady či dovozovat jakoukoliv odpovědnost TYMA CZ, s.r.o. za vzniklou škodu.
 5. V případě prodlení odběratele s placením ceny, může společnost TYMA CZ, s.r.o. (aniž by byla nucena pouze pozastavit plnění dle předchozích ujednání) od jakékoliv již uzavřené smlouvy odstoupit. Prodlení delší jak 30 dnů je vždy považováno za hrubé porušení smlouvy odběratelem a společnosti TYMA CZ, s.r.o. zakládá vždy možnost od smlouvy odstoupit, aniž by bylo třeba jakýchkoliv dodatečných výzev či upomínek odběrateli. Stane-li se tak, společnost TYMA CZ, s.r.o. od smlouvy odstoupí písemným sdělením na adresu odběratele. V tomto případě má společnost TYMA CZ, s.r.o. právo na úhradu nákladů, vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
 6. Odstoupením od smlouvy pro prodlení odběratele není dotčeno právo společnosti TYMA CZ, s.r.o. na úrok z prodlení a smluvní pokutu a odběratel je povinen úrok z prodlení i smluvní pokutu zaplatit za dobu od počátku prodlení až do odstoupení od smlouvy; ponechá-li si odběratel produkty společnosti TYMA CZ, s.r.o., je povinen vedle zaplacení jejich původní ceny zaplatit též úrok i smluvní pokutu ve výši dohodnuté pro prodlení s placením ceny, od počátku prodlení až do zaplacení. Právo na vydání věcí tím není dotčeno. Stejný úrok i smluvní pokutu je odběratel povinen zaplatit společnosti TYMA CZ, s.r.o., pokud si odběratel produkty nehodlá ponechat, prodlévá však s jejich vrácením; tato povinnost trvá až do doby, kdy dojde k jejich vrácení. Základ pro výpočet výše úroku a smluvní pokuty tvoří cena, za kterou produkty odběratel od společnosti TYMA CZ, s.r.o. původně obdržel.

10. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

 1. Společnost TYMA CZ, s.r.o. poskytuje na produkty záruku a to na správnou funkci po dobu 12 měsíců ode dne prodeje. Záruční doba počíná běžet dnem přechodu nebezpečí škody na produktech na odběratele.
 2. TYMA CZ, s.r.o. zaručuje, že produkty:budou mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami (za předpokladu, že je bude uživatel užívat způsobem, k němuž jsou určeny).
 3. Zjevné vady a vady množství je odběratel povinen oznámit společnosti TYMA CZ, s.r.o. bez zbytečného odkladu nejpozději však do 5 dnů po dodání zboží, neučiní-li tak, záruka se na tyto vady nevztahuje.
 4. Záruka se dále nevztahuje na vady, které byly způsobeny:
  • mechanickým poškozením, působením nadměrných teplot, chemikálií, energií a podobných vnějších vlivů, ostatními nahodilými událostmi, dopravou,
  • zásahem nepovolané osoby včetně uživatele a jiným neodborným zásahem, včetně zásahu a opravy provedené jiným, než subjektem k tomu pověřeným společností TYMA CZ, s.r.o. nesprávnou manipulací s produkty, zejména nesprávnou montáží,
  • poškozením vzniklým použitím pro jiný účel a provoz, než pro jaký je zboží konstruováno.
 5. Pokud má produkt výjimečně vady, společnost TYMA CZ, s.r.o. tyto vady odstraní, přičemž jí náleží právo volby, zda je odstraní formou opravy nebo dodáním náhradního produktu za produkt vadný; vada spočívající v nedostatečném množství dodaného zboží bude odstraněna dodáním chybějícího zboží.
 6. Vytknutí vad a uplatnění nároků z vad je nutné činit písemnou formou, jinak nebudou považovány za uskutečněné.
 7. Společnost TYMA CZ, s.r.o. se zavazuje oprávněné a řádně uplatněné nároky z vad (tj. písemně oznámené s uvedením popisu vady) výše uvedeným způsobem uspokojit přednostně, po jejich oznámení odběratelem, u složitějších, atypických a nestandardních produktů pak pokud možno do 3 týdnů od tohoto okamžiku.
 8. Pokud jsou výše uvedeným způsobem vady včas a řádně odstraněny, nepřichází v úvahu možnost uplatňování náhrady škody způsobené těmito vadami odběratelem. Vylučuje se zcela právo na náhradu škody v důsledku dysfunkce produktů v záruční době a případná jiná náhrada škody je vždy omezena na výši ceny dodaných produktů.

11. Vyšší moc

 1. Společnost TYMA CZ, s.r.o. neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodání produktů v důsledku vyšší moci (požár, živelná pohroma, hromadné nepokoje, stávka či výluka, opatření státní moci, apod.) Nastane-li takováto situace společnost TYMA CZ, s.r.o. bude neprodleně informovat odběratele a má právo buď prodloužit dodací termín, nebo odstoupit od smlouvy, bez jakékoliv odpovědnosti za škodu vzniklou odběrateli z nesplnění dodávky. Bylo-li poskytnuto plnění odběratelem (zaplacena cena apod.) společnost TYMA CZ, s.r.o. bez zbytečného odkladu toto plnění vrátí odběrateli.

12. Zvláštní ujednání

 1. Odběratel je povinen v průběhu realizace smlouvy bezodkladně písemně informovat společnost TYMA CZ, s.r.o. o všech změnách údajů, které mohou mít vliv na plnění smlouvy (věcné informace) a její řádnou evidenci, včetně daňové, zejména informovat o změnách obchodního jména, sídla, IČO, DIČ, bankovního spojení. Pokud tak neučiní, odpovídá za škody, které by z tohoto důvodu vznikly, dojde-li k vadnému dodání v důsledku takovéto vady, nese veškeré následky z toho plynoucí odběratel. Obdobně odběratel nese odpovědnost za vady vzniklé jeho nesprávným zadáním bankovního příkazu (např. hradí z toho vzniklé další poplatky bank).
 2. Ve vztahu k pohledávkám společnosti TYMA CZ, s.r.o. a odběratele z dodávek produktů (kupní smlouvy, smlouvy o dílo) je vyloučeno jednostranné započtení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny dodávky od 1.1.2014

Soubory ke stažení