Hledat Strom kategorií e-shopu
CZK | EUR
česky CS | english EN
řemeny, převody
a dopravní pásy
Nákupní košík je prázdný

Zásady ochrany osobních údajů TYMA CZ, s.r.o.

Základní informace

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Slovník pojmů

Subjekt údajů

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Správce osobních údajů

Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

Osobní údaj

Informace o konkrétním, identifikovatelném člověku.

Citlivý údaj

Údaj, který má zvláštní povahu, jako je např. informace o zdraví či genetické údaje umožňující identifikaci osoby.

Cookies

Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě Subjektu údajů, například preferovaný jazyk a další nastavení. Více o cookies najdete na https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs.

Zpracovatel

Fyzická nebo právnická osoba nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je TYMA CZ, s.r.o., Na Pískách 731, Trmice, PSČ  400 04, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 2049.

TYMA CZ, s.r.o., nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

TYMA CZ, s.r.o., nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, platební údaje a e-mail. V případě, že má zákazník vytvořený i zákaznický účet, je možné, že dochází ke zpracování i dalších údajů, které byly zákazníkem poskytnuty dobrovolně.

E-mail slouží rovněž jako identifikační údaj pro přihlášení zákazníka do jeho účtu. Zároveň se, mimo jiného, využívá i jako místo pro doručení potvrzení objednávky a dalších potřebných informací.

Monitorování rozhovorů se zákazníky TYMA CZ, s.r.o., neprovádí.

Zdroje a důvod zpracování

TYMA CZ, s.r.o., získává osobní údaje přímo od Subjektů údajů z důvodu nezbytných jednání vedoucích k uzavření kupní smlouvy a dalších důvodů, viz níže. Subjekt údajů je informován, které z osobních údajů musí být vždy pro účely plnění smlouvy poskytnuty a které poskytuje dobrovolně, avšak usnadní komunikaci se zákazníky a zefektivní poskytované služby.

Důvody zpracování osobních údajů

 • souhlas se zpracováním dat
 • zpracování za účelem plnění smlouvy
 • zpracování za účelem plnění zákonných povinností
 • zpracování za účelem oprávněného zájmu
 • zpracování za účelem zasílání marketingových sdělení, pouze po registraci a uděleném souhlasu
 • provádění analýz a statistických řešení
 • vedení personální a mzdové agendy
 • obecná komunikace prostřednictvím mailu

Příjemci osobních údajů

TYMA CZ, s.r.o., nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřený smluvní vztah.

Zpracovateli jsou:

 • společnost zabývající se účetnictvím, která zpracovává osobní údaje zaměstnanců, partnerů a spotřebitelů
 • společnosti zabývající se IT řešením
 • společnosti provádějící finanční operace za účelem realizace plateb
 • subjekty provádějící kontroly ze zákonných důvodů
 • společnost provádějící analytické služby 

Práva subjektů údajů

Právo na přístup k osobním informacím

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům a informace, jaké údaje o něm zpracovává. Dále má právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na jejich přenositelnost.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce, TYMA CZ, s.r.o., bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na omezené zpracování

V případě sporných otázek mezi Správcem údajů a Subjektem údajů je Správce údajů povinen omezit zpracování osobních údajů Subjektu údajů do doby, dokud se neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy Subjektu údajů. 

Právo vznést námitku

V případě podezření z narušení ochrany osobního a soukromého života, které by mělo být zapříčiněno zpracováním osobních údajů, má Subjekt údajů právo požadovat adekvátní vysvětlení. Subjekt údajů má rovněž nárok kdykoliv podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V případě, že tak učiní, Správce údajů tyto údaje vymaže bez zbytečného odkladu. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností a dalších oprávněných zájmů Správce.   

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má dále právo požadovat po Správci údajů předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu TYMA CZ, s.r.o., které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně.

Automatizované zpracování

Tyma CZ, s.r.o., využívá služeb Google Analytics za účelem zlepšení a zjednodušení užívání webových stránek a pro marketingové účely.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě Subjektu údajů, například preferovaný jazyk a další nastavení. Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Jsou používány například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně vašich dat nebo k ukládání. Více o cookies najdete na https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs.

Kupující a uživatelé webových stránek mohou používání cookies odmítnout volbou v příslušném nastavení ve svém prohlížeči, pokud tak však Subjekt údajů učiní, musí si být vědom toho, že nemusí být schopen plně využívat veškeré funkce této stránky. Shromažďování dat z Googlu můžete také zabránit pomocí stažení a instalace softwaru plug-in prohlížeče https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Pro získání dalších informací kontaktujte Správce na adrese e-mail: gdpr@tyma.cz.

V Trmicích dne 23. 5. 2018

Soubory ke stažení